ನವೀಕೃತ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಒಟ್ಟು ಬೀಟ್ ಗಳು
ಕೋಲಾರ ನಗರ55 (ವಿವರಗಳು)
ಗಲ್‌ಪೇಟೆ40 (ವಿವರಗಳು)
ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ53 (ವಿವರಗಳು)
ವೇಮಗಲ್35 (ವಿವರಗಳು)
ಮಾಲೂರು47 (ವಿವರಗಳು)
ಮಾಸ್ತಿ31 (ವಿವರಗಳು)
ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರ28 (ವಿವರಗಳು)
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ37 (ವಿವರಗಳು)
ನಂಗಲಿ31 (ವಿವರಗಳು)
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ53 (ವಿವರಗಳು)
ರಾಯಲ್ಪಾಡು28 (ವಿವರಗಳು)
ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ26 (ವಿವರಗಳು)

Comments are closed.