ಸುಧಾರಿತ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು

1. ಕೋಲಾರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

2. ಗಲ್‌ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

3. ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

4. ವೇಮಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

5. ಮಾಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

6. ಮಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

7. ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

8. ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

9. ನಂಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

10. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

11.ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 

12.ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

Comments are closed